راسل المدير حول هذا الكتاب آوای بهشتیان و غوغای دوزخیان