راسل المدير حول هذا الكتاب ای کسی که از نماز غافلی