راسل المدير حول هذا الكتاب دیدگاه منصفان درباره معاویه بن ابی سفیان