راسل المدير حول هذا الكتاب گردنبند گرانبها در تخریج احادیث وصیّت پیامبر برای امیرالمؤمنین