راسل المدير حول هذا الكتاب شیوه های نبوی در برابر اشتباهات مردم