راسل المدير حول هذا الكتاب غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه