راسل المدير حول هذا الكتاب مختصری از مناسک و راهنمای حج