راسل المدير حول هذا الكتاب همگام با نبی رحمت در سه سفر سرنوشت ساز