راسل المدير حول هذا الكتاب فقه پویا - گفتاری در باب روش های استنباط احکام فقهی