راسل المدير حول هذا الكتاب اودس، لمونځ او د هغو مانا