راسل المدير حول هذا الكتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 41، صفر 1433 – دسامبر 2011