د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم