د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر ترین صحابی و مستحق ترین فرد به خلافت