د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول طلحه و زبیر همسایگان بهشتی پیامبر