د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت
تېروتنه.
فني تېروتنه وشوه، بښنه غواړو
لومړي مخ ته ګرځېدل