د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول اودس، لمونځ او د هغو مانا