د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول (70) مسألة في أحكام الصيام