د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله