د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت