د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول فواید تقوا و پرهیزگاری برگرفته از قرآن کریم