د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول رهنمودهای رسول الله در مورد احكام جنائز
تېروتنه.
فني تېروتنه وشوه، بښنه غواړو
لومړي مخ ته ګرځېدل