د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول د معاصر اسلامي اقتصاد پیژندنه