د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول المنهج المقترح لتبصير طلاب العلم بتراث الآل ولأصحاب