د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ماهنامه نوار اسلام شماره 49 (شوال 1433 – آگوست 2012)