د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول تجلی اخلاق اسلامی در سورۀ حجرات