راسل المدير حول هذا الكتاب فضایل صحیح آیات و سوره های قرآن کریم