راسل المدير حول هذا الكتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 57 -جمادی الثانی 1434 – آپریل 2013