راسل المدير حول هذا الكتاب تغریدات شیخ طریفی تا شماره 580