راسل المدير حول هذا الكتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 3، اول ذیحجه 1429 ق