د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ماهنامه نوار اسلام شماره 57 -جمادی الثانی 1434 – آپریل 2013