د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول د وروځو او مخ د وېښتانو کښل د اسلام او طبابت له نظره