د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول یکتاپرستی در قرآن