راسل المدير حول هذا الكتاب حكم ترانه و موسیقی و دلایلی از کتاب و سنت بر حرمت آن