تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 2، اول ذیقعده 1429 ق