تماس با مدیر سایت درباره این کتاب پاسخ به خاطرات واهی همفر، جاسوس بریتانیایی