تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 53 (صفر 1434 – ديسامبر 2012)