تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 52 (محرم 1434 – نوامبر 2012)