تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 47 (شعبان 1433 – ژوئن 2012)