تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 39، ذی الحجه 1432 هـ ق