تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 35، اول شعبان 1432 ق