تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 34، اول رجب 1432 ق