راسل المدير حول هذا الكتاب د حق او باطل جګړه کي الهي سنت