وباى عصر بيستم

نويسنده: محمد صبور البخاري 

مقدمه

 

الله سبحانه وتعالى را سپاس وستايش باد،كه زنا،  لوا طه وديگر كارهاى بى حيايى را حرام گردانيده است.  درود وسلام باد بر پيغمبرش، كه ازعاقبت  بد اين عملهاآ گاهانيده  است.              

در گذشته مردم ما در حياء ، پاك دامنى واخلاق حميده نمونة عالميان بودند.

ازخانه واده هاى  ما بزرگترين  دانشمندان عالم وبهترين شاعران ونويسندگان دنيا به وايه مى رسيد. آن بزرگان تاريخ از مادران پاك دامن و پدران با معرفت به دنيا امده،به جامعه خدمت هاى شايسته ا ى تقديم نموده اند.  اين همه باعث افتخاروشرف وآبروى ما مى باشد.                

چنين دستاوردهاى بزرگ در آن شرايط از دست نروند، كه نسل امروزه خود شناس و خدا شناس به وايه رسد و از اخلاق نياگانش با خبر باشد وبه آنان در اين راه سعادت تقليد وپيروى نمايد.             

جاى تأسف است،كه امروز ها جوانان ما پيشرفتهاى مادى و تخنيكى غرب را ديده به آن مفتون شده اند و به تمدّن غربيها پيرو گرديده اند.ولى از عاقبت هلاكت بار آن بى خبر مى باشند. اين رساله اى، كه در دست داريد از دلايل كتاب (ايدز غضب خدا) ترتيب داده شده، آن يكى از ضررهاى پيروى از تمدّن غرب را بيان مي دارد. بنا براين هركه از معلومات در ا ين رساله ذكر شده شك داشته باشد و يادر اين موضوع معلومات بيشترى بخواهد أصل آنرا مراجعه نمايد.            

با احترام مرتب رساله

فهرست


 

وباى عصر بيست  

ديلى تيليگرف 14/6/1983 از وفات يك زن أمريكاى ،كه به سبب بيمارى ايدز(سپيد) فوتيده بود چنين خبر داد :آن شخصى، كه مردگان را مى شوست و كفن مى كرد از دست زدن به جسد وى ابا نمود . طبيبى ،كه اورا معالجه مى كرد دواها، لباسها و دست پوشهايش را به اتش انداخت...                   

اين چه بيمارى است ، كه مثل بيمارى ( وبا) از مردة آن بيمار بيزارى كنند ؟ كسى آماده نشود تا وى را كفن كند؟ اين بيمارى وباى عصر بيستم است ،كه طبيبان ازمعالجهش عاجز مانده اند و ان را (ايدز )  مى نامند .             

براى معالجه هر بيمار به ايدز گرفتار شده حد اقل مصرف صد هزار دالر لازم مى باشد .   

با وجود مصرف اين مبلغ گران هيچ طبيبى كفالت به كلى شفا يافتن بيمار را داده نمى تواند. از همين جهت بسيار بيماران (ايدز)  تمام داراى حتى خانه وكاشانة  خود را فروخته مبلغ به دست آمده را در مبارزه عليه آن صرف مى نمايند. ولى هيهات-هيهات ،كه در اين مبارزه مغلوب شده نا چار به مرگ مصيبت وار دچار مى گردند.                    

مصيبت اصليى اين بيمارى بد بختى و ناكامى در دنيا تنها نبوده، بلكه حيات ابدى آخرت را به بد بختى تبديل مى دهد . پس براى هر فردى كه حيات برايش عزيز هست و نيك بختى دنيا و آخرت مقصود اوست بايد سببهاى پيدايش ايدز را بداند و از گرفتار شدن به ان حذر نمايد،البته اگر صاحب عقل وهوشمند باشد.                                                   

 

فهرست


 

" ايدز" چـيسـت؟

 

ايدز عبارت از چهار حرف از كلمة   Acquired  (A) و ازكلمةImmune (I) واز كلمة DEFICIENCY  (D)  از كلمة SYNDROME  (S) گرفته شده معنايش درهم زدن واسطه هاى دفاعى در بدن مى باشد.

اولين مراتب ويروس اين بيمارى در سال 1979 در شهر نيو يارك كشف گرديد . از همين جهت امريكا و تمدن آن زادة اين بيمارى شناخته شده اند. ايدز از زمان پيدايشش تا سه سال شخصى را ، كه به آن گرفتار است , عذاب مى دهد و سرانجام به مرگ مى رساند .از %100    گرفتارشدگان اين بيمارى %48  آنان در سال اول مى ميرند . از آنانى كه به سال دوم قدم مى زنند %75  مى ميرند .       

اما كسانى به سال سوم رسيده انده اند %92 

مى ميرند. از آنچه گذشت يك واقعيت معلوم مى گردد، كه تقريبا همة گرفتار شده گان به اين بيماري هلاك مى گردند.                      

ستارة فلمهاى امريكا راك گيدسان،كه به ايدز گرفتار شده بود حالت خود را چنين بيان كرد: من در انتظار مرگم . مرگ دروازه را مى كوبد و من به آواز آن با تمام هستى ام گوش مى دهم . هر گز نخواسته ام، كه چنين عذاب بكشم و به سرطان عصر بيست ايدز گرفتار شوم. با وجودى كه بسيار انواع طبابت هارا از سر گذرانيدم ،ولى بازهم در انتظار مرگم! اين لحظه هاى آخرين اند،كه مرگ دروازه ام رامى كوبد و هم اكنون درامدنى است!!                          

 

فهرست


 

مــنـبـع پيدايش ايدز

 

سبب اصلى در انتشار اين بيمارى همانا زنا ولواطه مى باشد. سهم لواطه در اين امرنسبت به زنا بيشتر است پزشكان به اين نتيجه رسيده اند ، كه % 75 بيماران ايدز از زنا و لواطه به آن دچار آمده اند. غير از زنا و لواطه ديگر عملها از قبيل استعمال مواد مخدر، و بار دار شوى صنعى در پيدايش اين بيمارى سبب شده مى توانند.                                            

ويروس ايدز بسيار خطرناك و سرايت كننده بوده، آن حجيره هاى بدن را، كه بيماريها را مقاومت مى نمايند به تدريج از بين مى برد. در نتيجه بدن بيمار قوة دفاعى را از دست داده روز به روز ضعيف مى شود و ناچار به استقبال مرگ گام مى بردارد.                    

 

فهرست


 

قصة غـم انــگـيـــز

 

جوان سى وسه(33) سالة بريطانيايى، كه جان نام داشت در يكى از ديهه هاى خورد اطراف شهر مانستر زندگى مى كرد . نام برده با دوستانش به لواطه يا چنانى گويند بچه بازى عادت كرده بود. در نتيجه دوسال قبل علامت هاى بيمارى ايدز در وى ظاهر گرديد. او شبها بى خوابى مى كشيد، بسيار عرق مى كرد، وزنش سبك مى شد،سكتة قلب پيدا كرد،آلت تناسلى او فلج شد وغيره.

سال 1984 در شكمش داغهاى سرخ پيدا گرديد،كه آن روز به روز زياد مى شد و سر انجام تمام بدنش را فرا گرفت . بعد تشخيص معلوم شد، كه اين علامتهاى بيمارى سرطانى ، كه (ايدز) آن را به دنبال داشته وآن(كابوس سركوما ) نام دارد، مى باشد.

هنگامى،كه جان را به شفا خانه بستركردند حرارت بدنش بيشتر از%37 نبضش 112 نفس كشى او 22 و فشارش 90/110 بود. اورا در اتاق خاصى تنها خوابانيده اند.           ...پزشكان ويرا معالجه كننده   لباسهاى خاصى بتن پوشيدند، تا ويروس ( ايدز) به آنان سرايت نكند.آن لباسها را در جاىهاى خاص مى آويختند و تمام آلات در طبابت استفاده شده را آتش مى زدند.

جان در اتاق تنها دربين اسبابهاى طبى قرار گرفته و او در وحشت تنهاى آخرين روزهاى حياتش را سپرى مى كرد و با خوف و اندوه در انتظار مرگ بود.

به اين حالت وحشتناك سال 1984 سپرى شده سال 1985 درآمد و حال او روز به روز بدتر مى گرديد.

از 21 جنورى سال 1985 به قى  كردن شروع كرد، كه هرچه را مى خورد آن را قى مى كرد و در گلويش بند مى شد.

از 25 جنورى به نفس تنگى دچار شده به وى آكسجين داده اند تا آخرين نفسهاى پر المش را بى مشقت بكشد  چون 5  فبر ورى  سال 1985 فرا  رسيد آوازش  تغيير  يافت  و فراموش خاطرى بر وى غلبه كرد، كه هرچه پرسيده مى شد نمى دانست.در 5 ماه فبرورى حرارتش زياد و بلغمش افزود و سرانجام 6 فبرو رى1985 هلاك گرديد.

فهرست


 

جـايهـاى انـتــشـار( ايدز)

 

ايدز از آن كشورهاى پيدا شده است،كه خود را حامى حقوق بشر مى پندارند و آزادى زنا و لواطه را از جملة اين حقوق مى دانند.

به اين جدول كه تا 30 ماه مى  1985  شمارة بيماران ايدز در آن به قيد گرفته شده است توجه نماييد.

 

 

نام كشــورهـــــا

شمـارة    بــيــماران

امريكــــــــا

12067

برازيــــــل

 480

فــــــــــرانســـــه

 392

جــــــرمنــى

 279

بريـــــطانــيه

179

بلجيــــكا

 99

 

 

اما اين عدد روز به روز زياد مى شود. چنانى مركز احصايى امريكا 2 ماه فبرورى 1986 به نشر رسانيد، كه حالتهاى اثبات شدة اين بيمارى در امريكا به 17001 رسيده و 10 فبرورى سال مذكور هفته نامة اين مركز عدد اين بيمارى را 17361 گفته است. اين چنين معنا دارد،كه در يك هفته تنها 360 عدد افزوده است. در ابتداى سال 1985 عدد بيماران ايدز در امريكا10000 بوده در انتهاى اين سال به 15000 رسيده است.

فهرست


 

حــريــــت يــا هـــلاكـــــــت

 

شمارة بزرگ دانش جويان با همراه 500 نفر شخصيتهاى معروف بريطانيا ، كه دربين آنان بعضى روحانيان نصرانى نيز حاضر بودند طلب نمودند تا لواطه اجازت داده شود . پرلمان بريطانيه با 164 رأى موافق و107 رأى مخالف به طلب آنان لبيك گفت. در هولند نيز لواطه به شكل قانونى اجازه داده شده است.

 

فهرست


 

ســـفــلــيـــس

 

ماهيت( سفليس) و صفتهاىآن به همه معلوم است. سبب پيدايشش علاقة جنسى ناروا بوده،اگر در ابتداى ظهورش معالجه نشود بيمار را به مصيبتها و رنج و المهاى زيادى گرفتار نمايد.

سفليس سه مرحله را دربرمى  گيرد. درمرحلة اول درلبهايش آبيله ها ظاهر شود ودرمرحلة دوم آنها تا دستهاى وىانتشار يابند وازسه ماه تا 13 ماه به اين حال باقى مانده سپس ناپديد گردند اما چون به مرحلة سوم گذرد ديگر استخوانهاى بدن وشكل روى را تغيير بدهد. بسيار كمى  از آن بيمارهاى كه به اين مرحله رسيده اند زنده بمانند.

داكتر درك جون هنوز درسال 1974 اعلان داشته بود, كه هرسال در عالم 50 مليون انسانها به بيمارى سفليس گرفتار مى شوند.

در آموزشى كه در شهر گلزگام بريطانيا گذرانده شد اين نتيجه بدست آمد كه %85 زنان شوهر دار به اين بيمارى دچار آمده اند. اين بيمارى از شوهرهايشان كه به زنا دست داشته اند به آنان سرايت كرده است.

سفليس بسيار زود انتشار يابنده بوده يكى ازسببهاى بى ذريات شدن مرد ونازاى گرديدن زن مى باشد.

 

فهرست


 

مبـــارزه عــليــه ايدز

   

اين مبارزه دراساس دو نظريه نظرية دينى ونظرية ديموكراسى است. پيروان ديموكراسى عليه علت پيدايش اين بيمارى كه همانا زنا ولواطه مى باشد مبارزه را جايز ندانسته درجستجوى راه يافتن معالجه اين بيمارى اند. زيرا طبق قانونهاى ديموكراسى منع كردن زنا يا لواطه پايمال كردن حقوق بشر دانسته مى شود.از همين جهت درراه معالجة ايدز ملياردها دالر صرف مى نمايند, ولى تاهنوز به نتيجة دلخواه نرسيده اند. در كتاب (حصاد شذوذ) آمده است : ريس قسم بحثهاى دولتى در امريكا داكتر بيكار گفته اند: مصرف معالجة بيمارى ايدز در امريكا در سالى به 10 مليارد دالر مى رسد. تنها براى تشخيص هربيمارى ايدز 300 دالر لازم است كه در مجموع  براى همه يبماران 18 مليون مى رسد. هزاران مراكز تفتيش وبهداشت را دراين راه تأسيس نموده تنها اين را راه دستيابى به كاميابى درمبارزه عليه ايدز مى دانند.

فهرست


 

نظريةاسلام دراين موضوع

 

طبق عقيدة ماهيج بيماريى نيست كه دوا نداشته باشد َ چنانى رسول الله صلى الله عليه وسلم مى فرمايد : ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء (رواه البخارى) <<الله هيچ بيماريى رپيدا نكرده است مگر كه براى آن شفارا نيز آفريده است >>.

باوجود اين كه طبق عقيدة ما هيچ دردى بى دوا نيست, ولى ايدز از ديگر بيماريها فرق دارد. زيرا آن در نتيجة نافرمانى الله تعالى در    ...مورد حرام بودن زنا ولواطه به وجود آمده است. از همين جهت اين يك بيمارى عادى مثل ديگر بيماريها نبوده, بلكه غضب الله تعالى است كه برزنا كاران و لواطه گران نازل شده است. چنانى اين موضوع را رسول الله - صلى الله عليه وسلم- چنين شرح داده اند: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا(الحديث رواه ابن ماجه والحاكم) .

<< دربين كدام مردمى كه زنا ولواطه تا حدى كه آن را آشكارا عملى نمايند انتشار يابد دربينشان بيمارى وبا و بيماريهاى ديگرى انتشاريابد كه نياگانشان آن را نديده باشند>>.

بدون شك ايدز وسفليس آن بيماريهاى  مى باشند كه در ابتدا نبوده در نتيجة انتشار زنا و لواطه پيدا شده اند.چنانى معلوم است نام سفليس از سال 1530 از نام چوپانى كه به آن گرفتارشده و سراجام به سبب سفليس هلاك گرديده بود پيدا شده است. اما بيمارى ايدز سال 1979 كشف گرديد،كه قبلا وجود نداشت.

آنانى كه به خدا ايمان دارند بيمارى ايدز و سفليس را غضب فرستادة الله تعالى ميدانند.  چنانى او تعالى مى فرمايد:" و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم". ( الشورى:30 )

آن مصيبتى به شما مى رسد بسبب آن چه است كه دستان شما كسب كرده اند, يعنى شما انجام داده ايد. بنا بر اين ما با ارادة قوى و ايمان كامل راه از بين بردن اين بيماريهارا در كتاب الله تعالى و تعليمات فرستادة وي مى بينيم. زيرا ما خوب ميدانيم كه خالق و پيدا كنندة ما نسبت به ما خوبتر مى داند، كه چه چيز به منفعت و چه به ضرر ما است.

از همين جهت چون زنا به ضرر ما است آن را منع كرده و حرام گفته است, چنانى مى فرمايد: " ولا تقربوا الزنا اٍنه كان فاحشة و ساء سبيلا " (الاٍسراء: 32 ) .

"به زنا نزديك نشويد، بى شك زنا فاحشه بوده و راه بسيار بدى است".

لواطه قبيحتر و زيشت تر از زنا مى باشد. چنانى به اين معنى فرمودة فرستادة الله تعالى گواه مى باشد: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به " (حديث صحيح رواه أبوداود و الترميذي والنسائي و أحمد و ابن ماجه و الدارقطني و الحاكم )

كسى را ديديد كه عمل قوم لوط را انجام مى دهد فاعل و مفعول،( يعنى هردو را ) قتل كنيد.

فهرست


 

تـشـويق به ازدواج

 

هنگامى كه شريعت الله تعالى زنا ولواطه را حرام اعلان مى دارد، در عوض آن به نكاح حلال تشويق مى نمايد. زيرا يكى از سببهاى انتشار زنا و لواطه عدم ازدواج مردان  و بى شوهرى زنان است.چنانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مى فرمايند:  " و في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرا فكذلك أذا وضعها في حلال كان له أجرا" ( حديث صحيح رواه مسلم و أبو داود و أحمد )

 

ترجمه: در جماع (علاقة جنسى)با ازواج خود برايتان صدقه است،يعنى ثواب دار د.

اصحاب كرام گفتند : آيا هر كسى از ما كه بخاطر شهوتش جماع مى كند، ثواب مى گيرد؟  رسول الله  f گفتند:آيا چنين نيست، كه در كار حرام ( يعنى زنا و لواطه) شهوتش را آرام سازد گنهگار شود ؟ اين چنين( درخلاف آن يعنى) در حلال  ثواب مى گيرد.

در حديث ديگرى مى فرمايد:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فاٍنه له وجاء ( رواه الشيخان و غيرهما )

اى جماعة جوانان! ، كسى از شما قادر به ازدواج باشد با يد زن بگيرد. زيرا, كه آن چشمانش را از نگاه كردن به زنان بىگانه و شرمگاهش را از وقوع به كارهاى بد حفاظت مى كند. و كسى قادر نباشد بايد روزه بگيرد. روزه ( شهوتش را شكسته) اورا از زنا بازمى دارد.

 

فهرست


 

خلاصه

 

1- علاقة جنسى از طريق نكاح ثواب بوده، از طريق لواطه و زنا گناه است.

2-   بايد آن جوانانى كه به حد شهوت رسيده اند و قادر به ازدواج مى باشند هرچه زودتر ازدواج كنند.

3-  آن جوانانى كه صاحب شهوت اند, ولى از جهت نادارى يا فقيرىاز ازدواج عاجز اند، بايد روزه بگيرند.

4- روزه گرفتن باعث كم شدن شهوت و يكى از سببهاى دورشدن از زنا مى باشد.

فهرست


 

 

دعـــــواى پـــــــــــوچ

 

حاميانى به نام " حقوق بشر " انسانيت را به سوى حيوانيت راه نمائى كرده ، مى خواهند مارا بى ناموس و بى عار بگردانند.  حتى سگها و گرگها اين را روا نمى دارند, كه در خانة آنها ديگر حيوانها درامده با آنها علاقة جنسى كنند. ولى حاميان به نام      " حقوق بشر " به قانونى گر دانيدن زنا ولواطه آن را اجازت مى دهند و انسانيت را از سگ و گرگ هم بى شرف وبى ناموس مى سازند. حتى بعضى سگها و گرگها از اين رشك مى برند، كه ديگرهم جنسانشان به سگها و گرگهاى مادةهمراهشان بوده برسند. ولى اين دعوا گران حقوق بشر خود از اين غيرت محروم بوده ديگران را مى خواهند مثل خود بى غيرت بسازند .

از همين جهت سنگسار كردن زانى و جزا دادن لواطه كننده را پايمال  حقوق بشر مى گويند. اين در حالى است،كه اگر يك زانى يا لوطى به قتل برسد  ديگران از چنين عمل ترسيده آن را ترك نمايند. قتل يك نفر را پايمالى حقوق بشر مى نامند ولى از بيمارى ايدز مردن هزاران نفر را ناديده مى گيرند.

لوطيان و زنا كاران در جسد جامعة بشرى مثل عضوى مى باشند، كه به سرطان گرفتار شده براى نجات جسد خواه نا خواه آنرا بايد قطع كرد. قتل لوطى يا سنگسار زانى به خاطر سالم باقى ماندن جسد جامعة بشريت و دفاع از حقوق حيات آنها است. اما افسوس، كه اين حقيقت را نه همه مى فهمند. براى فهميدن اين حتى مسلمان بودن شرط نيست، تنها عقل سالم وانصاف داشتن به كار است و بس.

فهرست


 

اقـــرار حــــق

 

در شمارة661 سال 1404 هجرى  مجلة  "المجتمع" كه در كويت به طبع مى رسد، مصاحبه اى با شرق شناس امريكاى  فران فوزال به نشر رسيده است.

فران فوزال مى گويد:" جزاهاى در شريعت اسلامى مقرر شده  ( از قبيل سنگسار، قتل ،قطع دست دزد ) چنانى بعضى ها گمان دارند بربريت يا وحشانيت نمى باشد، بلكه آن جزاها نسبت به قانونهاى غرب چندين مراتب بيشتر جنايت كارى را منع مى نمايد. اين جزاها عقوبتهاى منع كننده اند.

"اما در غرب ما جنايتها روز به روز مى افزايند و به جامعه تشويشهاى روانى و نا آرامى را به وجود مى آرند".

اى كاش مسلمانان به زنا و لواطه گرفتارشده مثل فران فوزال حقيقت دين خود را مى فهميدند!!

اى كاش آنانى, كه امور مسلمانان به دست آنها است مثل فران فوزال به قانونهاى اسلام اعتراف مى كردند وآنرا  درجامعه تطبيق مى نمودند!!

فهرست


 

موضوع مهــم

 

سوال: در آخرين احصائية اهاليى، كه  آن را دولت شوروى گذرانيده بود, %54  اهالى را زنان تشكيل مى كردند. اين چنين معنا دارد، كه به بيشتر از 10 مليون زن شوهر نمى رسد، پس اين شمارة بزرگ زنان چگونه به زنا دست نزنند؟

جواب : راه نجات در برآمدن از اين مشكلات قانونى گردانيدن بسيار زنى است. اگر اين قانون, كه آن را قرآن كريم هنوز قرنها قبل به بشريت ارائه داشته است جارى گردد، هرگيز چنين مشكلاتى پيش نه آيد و اين شمارة بزرگ زنان از نرسيدن شوهر رنج نبرند و به كارهاى ناروا دست نزنند. اين يك حقيقتى است, كه خواه نا خواه روزى آن را اعتراف خواهندكرد.    ...اگر امروز به يك مرد در بعضى جايها دو زن برابر آيد ولى روزى خواهد رسيد, كه 40 زن برابر شود. چنانى پيغمبرالله تعالى خبر داده و ما به آن ايمان داريم.

پس آنانى, كه خود را از الله تعالى داناتر مى گيرند و بسيار زنيى  اجازت دادة او تعالى را رد مى كنند هرگز در مبارزه عليه بد اخلاقى كامياب نشوند.

فهرست


 

خــطــاب بــه جــوانـان

 

برادران و خواهران عزيز!. جوانى زمان نه چندان دراز است, كه در آن خشت اول كاخ زندگى را گذاشته مى شود. اگر آن خشت گذاشتة شما راست باشد ديوار كاخ حيات شما  راست واستوار خواهد بود. اما اگر آن را كج بگذاريد آيندة خودرا به خطر جبران نشونده اى مواجه مى سازيد.   ...ازهمين جهت هوشيار باشيد تا به زنا ولواطه دست زده دنيا وآخرت خودرا برباد ندهيد!. شرف وآبرو بسيار نعمت بزرگى اند, كه به هركس داده نشوند . شما آيندة يك ملتى مى باشيد,كه دين وفرهنگ خاص خودرا داشته روش زندگى آن واخلاقش ازآن دين وفرهنگ سرچشمه گرفته اند.

بايد بدانيد, كه دين وفرهنگ ما كارهاى بى حيايى ازقبيل زنا, لواطه وغيره را ناروا مى دارد. اگر شما فريفتة تبليغات مردم شهوت پرست و خدا بى خبر, شده اخلاق نيك وشرف وآب روى خودرا ازدست بدهيد آيندة ملت خودرا در خطر مى گذاريد . به اين عملتان به غضب الله تعالى گرفتار شده هرگزازبيماريها مانند ايدز, سفليس وغيره نجات نيابيد. ازخدا بترسيد وازبندگان او شرم كنيد  ودرغير اين رسواى دوعالم خواهيد شد!!!

 

فهرست


 

خطــاب به پـــدران ومـــادران

 

رسول اكرم  f مى فرمايد: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث (حد يث صحيح رواه أحمد) يعنى الله سبحانه وتعالى بهشت را براى سه طايفة مردم حرام گردانيده است:

1-   به كسى، كه بر دوام شراب مى نوشد.

2- به كسى، كه پدر و مادرش را مىرنجاند

3-   به كسى،كه اهل و عيالش را از كارهاى بى حيائى ( از قبيل زنا و لواطه) منع نمىكند.

ما و شما مسؤليت بزرگى به دوش داريم. اگر فرزندان ما با عقيدة درست و اخلاق حميده به وايه رسند در دنيا باعث افتخار ما و درآخرت سبب دست يابى به پاداشتهاى بزرگى خواهند بود.

اما اگر بد اخلاق و بد رفتار به وايه رسند در دنيا بى آبرو و در آخرت با عذاب سخت الله تعالى گرفتار خواهند شد.

اگر زن يا فرزند كسى زناكار يا لواطه كار باشد واو ويرا منع نكند,چنين شخص را در دين خدا ديوس ناميده و برايش بهشت حرام گردد,چنانى به كافران حرام است!

فهرست


 

خطاب به قانون گـــذاران كشور

 

چنانى پوشيده نيست هر كشور و يا مردم عرف و عادتها، فرهنگ و معنويات خاص خودرا دارد, كه آن را در ديگر كشورها و مردمها يافته نشود. اين همه فرهنگ و معنويات ما از دينمان سرچشمه گرفته اند.از همين جهت هنگام تصويب قانون بايد اين نقطه را در نظر داشته باشيد كه آيا آنچه را شما قبول مى كنيد به عقيده و فرهنگ مردم ما موافق است يا مخالف؟

آن قانونهاى ديمواكراسى امروزه كه زنا و لواطه را روا مى دارند به عقيدة ما مخالف بوده و به معنويات مردم مان موافقت ندارند. اگر شما به غربيها تقليد    ...نموده  روابودن اين عملهاى زشت را قانونى گردانيد سبب درهم زدن اخلاق مردم و انتشاريافتن بيماريهاى ايدز, سفليس و غيره خواهيد شد.ازخدا بترسيد وبه چنين كارى اقدام ننما ييد!

آن غرب, كه با قانونهايش فخر كرده آنرا سبب پيشرفت و ترقى مى داند به جدول در زير ذكر گرديده نظرنماييد, كه چه حاصلى را به بار آوده است.

با قانونهاى غرب شايد مردم ما از جهت ماديات پيشرفت كنند, ولى معنوياتشان از بين رود. معنوياتى,كه آن را با پول خريده نشود و سبب اساسى در نيك بختى هر ملت باشد.

فهرست


 

هـــــر روز در امـــريــكا

 

باز داشـــت مى شوند

253 نفر با مخدرات

تـــجــاوز مىگــردد

180 زن

كــشــتــه مى شوند

54 نفـر

دزديده مى شود

2618 ماشين

تولد مىگــردد

1282 ولد الزنا

واقــع شــــود

2986 طلاق

نوشــيده مىشـــود

90 مليون شيشة شراب

باردار مى شـوند

2740 دختر از زنا

گرفتار مى شـوند

8493 نفرباسفـليس

 

همه در يك روز!!!  اين جدول به شكل اختصار از كتاب "ايدز غضب الله تعالى"گرفته شده است.

 

 

هــــــديـــــــــــــــه

  • به آن جوان پسران و دخترانى,كه از شرمندگى دنيا و رسواى آخرت مى ترسند.....

  • به آن اشخاصى,كه به زنا و لواطه گرفتار بوده از عاقبت آن بى خبر اند.....

  • به آن دخترانى, كه دين و ناموس خودرا با پيسه و مال مى فروشند.....

  • به آن پدران ومادرانى, كه از كارهاى بى حيائى فرزندانشان با خبراند و به آن چشم پوشند.....

  • به آن قانون گذارانى, كه منع بودن زنا و لواطه را پايمالى حقوق بشر مى دانند.....

  • به همة اين اشخاص اين كتاب راهديه مى نمايم.

فهرست