تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ثوابت انکار ناپذیر و آنچه انکارش اهانت به عقل است