تماس با مدیر سایت درباره این کتاب مختصری از مناسک و راهنمای حج