تماس با مدیر سایت درباره این کتاب رد کردن عقیده به امام معصوم - آمدن مهدی افسانه است