تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر ترین صحابی و مستحق ترین فرد به خلافت