تماس با مدیر سایت درباره این کتاب مختصر بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه