تماس با مدیر سایت درباره این کتاب باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت