تماس با مدیر سایت درباره این کتاب 70 سؤال و جواب راجع به روزه و احكام آن